ELITE 9 FS CON TRASDUTTORE 3-1

1,463.00 

Available on backorder

Description

 5605309

Descrizione

Schermo touchscreen, multitouch Full HD SolarMAX ™ – Offre immagini ad alta risoluzione facilmente visualizzabili da più angolazioni e permette l’utilizzo dello strumento tramite dei semplici tocchi sul display. Active Imaging™ – Insieme al nuovo Trasduttore CHIRP/SideScan/DownScan Active Imaging™ 3-in-1 si ottiene un livello di dettaglio e qualità dell’immagine leader nel settore. Ottime prestazioni con coperture mai raggiunte prima da altre tecnologie sonar imaging. Active Target – predisposto per il collegamento al nuovo modulo sonar ad alta definizione. FishReveal™ – Permette un livello di nitidezza delle marcature senza eguali. Semplice da utilizzare, l’impostazione a 800 kHz offre immagini cristalline ultra-dettagliate senza comprometterne la portata. Per una visione superiore a 36 metri, Active Imaging può funzionare anche a 455 kHz fino a 60Mt. C-MAP Genesis Live – Un’esperienza cartografica incredibilmente intuitiva e in tempo reale. Gli utenti possono controllare trasparenza e densità dei contorni tracciati sullo schermo, fino a intervalli di 15cm, oltre a personalizzare i colori delle batimetriche e molto altro ancora . Le mappe possono essere salvate rapidamente e in tutta facilità su una scheda MicroSD per un utilizzo continuo. Autorouting e Easy Routing da molo a molo – Suggeriscono nuove posizioni di punti di rotta calcolati in base alle informazioni nella mappa e alle caratteristiche della barca. Per poter utilizzare questa funzione, è necessario immettere nel sistema il pescaggio, la larghezza e l’altezza della barca. Se non sono disponibili le informazioni verrà automaticamente visualizzata la finestra Impostazioni barca all’avvio della funzione. Necessaria la cartografia Navionics Platinum e un abbonamento a Navionics o la cartografia CMAP MAX-N+. (Non deve sostituire le normali procedure per navigare in sicurezza e non deve essere l’unica fonte di riferimento.) Full network connectivity – Pieno collegamento tra display Elite FS e HDS per la condivisione del sonar, cartografia e dati utente via WIFI e cavo Ethernet e integrazione con i radar Halo (5605504/505) Integrazione con Dispositivi Mobili – Permette di visualizzare i messaggi e le chiamate ricevute sui vostri dispositivi Compatibili. Integrazione con motori – La visualizzazione dei dati motore Yamaha sui display è stata implementata con la nuova versione software che permette il monitoraggio dei motori compatibili, Mercury, Suzuki, Yamaha ed Evinrude collegati in Nmea2000. (In caso di strumento con versione software inferiore è necessario eseguire l’aggiornamento.) Dimensioni – simili all’HDS per il montaggio ad incasso Cover – inclusa

 

Përshkrim

Ekran me prekje me shumë prekje SolarMAX™ Full HD – Ofron imazhe me rezolucion të lartë që mund të shihen lehtësisht nga kënde të shumta dhe lejon përdorimin e instrumentit përmes prekjeve të thjeshta në ekran. Active Imaging™ – Së bashku me transduktorin e ri CHIRP / SideScan / DownScan Active Imaging™ 3-në-1, ju merrni një nivel lider në industrinë e detajeve dhe cilësisë së imazhit. Performancë e shkëlqyer me mbulim që nuk është arritur kurrë më parë nga teknologjitë e tjera të imazherisë sonar. Synimi aktiv – i përgatitur për lidhje me modulin e ri të sonarit me definicion të lartë. FishReveal ™ – Lejon një nivel të pashoq të mprehtësisë së shenjave. I thjeshtë për t’u përdorur, cilësimi 800 kHz jep imazhe ultra të detajuara të pastra kristal pa kompromentuar diapazonin. Për një vizion prej më shumë se 36 metra, Imazhi aktiv mund të funksionojë gjithashtu në 455 kHz deri në 60 Mt. C-MAP Genesis Live – Një përvojë jashtëzakonisht intuitive dhe hartografike në kohë reale. Përdoruesit mund të kontrollojnë transparencën dhe dendësinë e kontureve të vizatuara në ekran, intervalet deri në 15 cm, si dhe të personalizojnë ngjyrat bathimetrike dhe shumë më tepër. Hartat mund të ruhen shpejt dhe lehtë në një kartë MicroSD për përdorim të vazhdueshëm. Drejtim automatik nga dok-to-dock dhe itinerar i lehtë – Sugjeroni vendndodhje të reja të pikave të itinerarit të llogaritura bazuar në informacionin e hartës dhe karakteristikat e anijeve. Për të përdorur këtë funksion, drafti, gjerësia dhe lartësia e varkës duhet të futen në sistem. Nëse informacioni nuk është i disponueshëm, dritarja e cilësimeve të varkës do të shfaqet automatikisht kur të fillojë funksioni. Kërkohet hartografia e Navionics Platinum dhe abonimi Navionics ose hartografia CMAP MAX-N +. (Nuk duhet të zëvendësojë procedurat normale për navigim të sigurt dhe nuk duhet të jetë i vetmi burim referimi.) Lidhja e plotë e rrjetit – Lidhja e plotë midis ekraneve Elite FS dhe HDS për ndarjen e hidrolokatorit, hartografisë dhe të dhënave të përdoruesit nëpërmjet WIFI dhe kabllos Ethernet dhe integrimit me Halo radarët (5605504/505) Integrimi me pajisjet celulare – Ju lejon të shikoni mesazhet dhe thirrjet e marra në pajisjet tuaja të përputhshme. Integrimi me motorët – Shfaqja e të dhënave të motorit Yamaha në ekrane është implementuar me versionin e ri të softuerit që lejon monitorimin e motorëve të pajtueshëm, Mercury, Suzuki, Yamaha dhe Evinrude të lidhur në Nmea2000. (Në rastin e një instrumenti me një version më të ulët të softuerit, është e nevojshme të përditësohet.) Dimensionet – të ngjashme me HDS-në për montim në rrafsh me kapak – të përfshira

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ELITE 9 FS CON TRASDUTTORE 3-1”

Your email address will not be published. Required fields are marked *