OUR CREW ACADEMY WHICH OPERATES IN THE BALKANS, IS RECOGNISED IN THE INTERNATIONAL MARKET FOR THE QUALITATIVE SERVICES OFFERED IN RELATION TO YACHTS, MARINAS, CRUISES, HOTELS, AND CLUBS. WE OFFER SPECIALISED AND WELL-TRAINED PERSONNEL WITH A MAIN FOCUS ON THE CUSTOMERS HIGH EXPECTATIONS IN THIS ENVIRONMENT.

AKADEMIA JONË E EKUIPAZHIT, E CILA OPERON NË BALLKAN, NJIHET NË TREGUN NDËRKOMBËTAR PËR SHËRBIMET CILËSORE TË OFRUARA NË LIDHJE ME JAHTE, MARINA, KRUIZERA, HOTELE. NE SIGUROJMË PERSONEL TË KUALIFIKUAR DHE PROFESIONIST, TË CILËT KANË NË FOKUS KRYESOR PRITSHMËRITË E LARTA TË KLIENTELËS QË FREKUENTON KËTO AMBIENTE.