ANTENNA SATELLITARE INTELLIAN

6,332.00 

Available on backorder

Description

 5608645

Descrizione

La I4,I4P sono antenne satellitari idonee alla ricezione satellitare sulla propria imbarcazione durante la navigazione in mare. Dotate di parabola da 45 cm garantiscono un ottima ricezione sia in Europa che in America grazie alla ricerca automatica del satellite delle funzioni. Dotate di TRACKING DINAMICO hanno un inseguimento preciso dei satelliti in mare, reso possibile grazie alla tecnologia DBT (Dynamic Beam Tlting) che calcola e compensa la prua, il beccheggio e il rollio dell’imbarcazione, assicurando immagini chiare e nitide anche nelle condizioni più avverse e dall’ algoritmo di ricerca ad ampio raggio (WRS) per una rapida identificazione e acquisizione dei satelliti. Semplice interfaccia utente per aggiornamento e cambio delle informazioni satellitari. Sistema di autocontrollo diagnostico. Possibilità di controllare l’antenna tramite interfaccia PC anche via Wi-Fi. Necessario un solo cavo di collegamento tra l’antenna e il controller per tutte le antenne Intellian rendendole di facile installazione su tutte le imbarcazioni. Possibilità di collegare più decoder direttamente all’antenne I4, I4P o tramite multiswitch sulle I4, I4P. Il polarizzatore Automatico (solo I4P) evita la possibilità di dover aggiustare la posizione del LNB, interno all’antenna, per migliorare la ricezione del segnale. Sistema di ricerca Wrs per un acquisizione più veloce

Unità di misura N

Përshkrim

I4, I4P janë antena satelitore të përshtatshme për pritje satelitore në anijen tuaj gjatë lundrimit në det. Të pajisur me një pjatë 45 cm, ato garantojnë pritje të shkëlqyeshme si në Evropë dhe në Amerikë falë kërkimit automatik satelitor për funksionet. Të pajisur me GJURMIM DINAMIK, ata kanë një gjurmim të saktë të satelitëve në det, të bërë të mundur falë teknologjisë DBT (Dynamic Beam Tlting) që llogarit dhe kompenson harkun, lartësinë dhe rrotullimin e anijes, duke siguruar imazhe të qarta dhe të mprehta edhe në ato më të kushtet e pafavorshme dhe algoritmi i gjerë i kërkimit (WRS) për identifikimin dhe blerjen e shpejtë të satelitëve. Ndërfaqe e thjeshtë përdoruesi për azhurnimin dhe ndryshimin e informacionit satelitor. Sistemi i vetëkontrollit diagnostik. Aftësia për të kontrolluar antenën përmes ndërfaqes së PC-së gjithashtu përmes Wi-Fi. Kërkohet vetëm një kabëll lidhës midis antenës dhe kontrolluesit për të gjitha antenat Intellian duke i bërë ato të lehta për tu instaluar në të gjitha anijet. Mundësia e lidhjes së dekoderëve të shumtë direkt me antenat I4, I4P ose përmes multiswitches në I4, I4P. Polarizuesi Automatik (vetëm I4P) shmang mundësinë e rregullimit të pozicionit të LNB, brenda antenës, për të përmirësuar marrjen e sinjalit. Sistemi i kërkimit Wrs për blerje më të shpejtë

Njësia e masës N

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ANTENNA SATELLITARE INTELLIAN”

Your email address will not be published. Required fields are marked *