ANTENNA GPS NAV-6 SCOUT

125.00 

Available on backorder

Description

5656800

Descrizione

Antenna GPS – GLONASS ad elevate prestazioni che supporta il sistema SBAS (WAAS, EGNOS, MSAS). Sistemi SBAS (Satellite Based Augmentation System) sono innovativi sistemi legati alla navigazione satellitare il cui scopo è quello di fornire ai ricevitori GPS e GLONASS una informazione aggiuntiva che consente di “correggere l’errore” dei dati di posizionamento ricevuti. Il processore di posizionamento interno a 50 canali consente un tempo di prima localizzazione (TTFF) inferiore a un secondo, mentre il motore di acquisizione dati, appositamente studiato per uso nautico, permette numerose ricerche multiple tempo/frequenza per una sintonizzazione immediata con i satelliti. Il design innovativo e la tecnologia del ricevitore eliminano le fonti di interferenza e mitigano gli effetti di segnale multiplo, conferendo una performance di navigazione eccellente anche nelle condizioni meteo più avverse. Guadagno 27 dB. Alimentazione, proveniente dallo strumento, su cavo coax da 2,5 a 5,5 Vdc. Cavo di collegamento connettorizzato da 10 mt. Dim.mm. 110 x 74 x 116 h

5656800 MANUALE ITA

Perkthimi:

5656800

ANTENE ANALOGE ME 50 KANALE

Përshkrim:

GPS me performancë të lartë – antena GLONASS që mbështet sistemin SBAS (WAAS, EGNOS, MSAS). Sistemet SBAS (Sistemet e Shtimit të Bazuar në Satelitë) janë sisteme novatore që lidhen me navigimin satelitor, qëllimi i të cilave është t’u sigurojë marrësve GPS dhe GLONASS informacion shtesë që u lejon atyre të “korrigjojnë gabimin” e të dhënave të pozicionimit. Procesori i integruar i pozicionimit me 50 kanale lejon për një kohë të parë të lokalizimit (TTFF) më pak se një sekondë, ndërsa motori i marrjes së të dhënave, i krijuar posaçërisht për përdorim në det të hapur, lejon kërkime të shumta në kohë / frekuencë për akordim të menjëhershëm me satelitët. Dizajni dhe teknologjia inovative e marrësit eliminojnë burimet e ndërhyrjes dhe zbusin efektet e sinjaleve të shumëfishta, duke ofruar performancë të shkëlqyer navigimi edhe në kushtet më të pafavorshme të motit. Fitoni 27 dB Furnizim me energji, që vjen nga instrumenti, në kabllo koaksiale nga 2.5 në 5.5 Vdc. Kabllo lidhëse 10 m. Dim.mm. 110 x 74 x 116 orë

5656800 MANUALE ITA

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ANTENNA GPS NAV-6 SCOUT”

Your email address will not be published. Required fields are marked *