VHF LOWRANCE LINK-6S DSC

483.78 

Description

5605626

Descrizione

Vhf con DSC in classe D, potenza 25/1 watt e ingresso dati nmea 0183 su seriale rs422. Idoneo per l’uso in tutte le situazioni sia di emergenza sia tradizionali. L’ampio display LCD permette una facile lettura delle informazioni visualizzate grazie alla possibilità di regolare la luminosità fin quasi a zero, per un uso notturno, e di invertire i colori di visualizzazione tra testo e sfondo. Il Microfono è studiato per essere utilizzato comodamente con entrambi le mani ed è dotato dei tasti per l’accesso rapido al canale 16 e alla selezione della potenza di trasmissione. Le funzioni Dsc, operative con il dato MMSI inserito, avvantaggiano le comunicazioni tra le imbarcazioni, con la capitaneria o le richieste di soccorso. Installazione con incasso a basso profilo, senza la necessità di kit aggiuntivi, o a staffa, inclusa nella dotazione. Oltre a prevedere le funzioni standard di tutti i vhf offre la possibilità di utilizzare i canali favoriti e dei tasti meteo, Dual/Tri Watch per un uso facile e veloce. Alimentazione a 12V.

5605626

VHF COLORE NERO CON GPS

Përshkrim

Vhf me DSC në klasën D, fuqi 25/1 vat dhe hyrje të dhënash nmea 0183 në serialin rs422. Ideale për përdorim në të gjitha situatat emergjente dhe tradicionale. Ekrani i madh LCD lejon leximin e lehtë të informacionit të shfaqur falë mundësisë së rregullimit të ndriçimit pothuajse në zero, për përdorim natën dhe përmbysjes së ngjyrës së ekranit me tekst dhe sfond. Mikrofoni është projektuar për t’u përdorur rehat me të dyja duart dhe përmban një çelës për qasje të shpejtë në kanalin 16 dhe zgjedhje të plotë të fuqisë së transmetimit. Funksionet Dsc, që funksionojnë me të dhënat e numrit të regjistruara, përfitojnë komunikimin midis anijeve, me zyrën e masterit të portit ose linjat e shpëtimit. Instalim i prerë me profil të ulët, pa pasur nevojë për komplete shtesë ose kllapa, të përfshira në objektin e dorëzimit. Përveç funksioneve standarde të të gjitha radiove vhf, ofron mundësinë e përdorimit të kanalit të preferuar dhe butonin e motit, Dual/Tri Watch për përdorim të shpejtë dhe të lehtë. Furnizimi me energji 12 V.

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “VHF LOWRANCE LINK-6S DSC”

Your email address will not be published. Required fields are marked *