VHF GMDSS IC-GM1600E

569.78 

Available on backorder

Description

 5555600

Descrizione

Conforme ai requisiti dello standard MED europeo (ETS 300 225 terza ed.) per garantire la massima sicurezza in mare. A norme GMDSS per imbarcazioni di salvataggio (scialuppe) solo se corredato della batteria al litio 5550234. In osservanza alla convenzione SOLAS, che prevede che le navi operanti nei porti internazionali siano dotate di equipaggiamento GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System), tale ricetrasmettitore è pienamente rispondente a tutti i requisiti di massima affidabilità e robustezza (costruzione antiurto) per essere utilizzato su navi da carico, passeggeri, pescherecci, imbarcazioni da diporto. Water Resistant JIS7 per resistere in immersione anche in caso cadute accidentali inacqua. Grazie all’innovativo sistema di protezione dell’altoparlante, è scongiurato l’ingresso di acqua all’interno dell’apparato. Resa audio sempre perfetta anche in condizioni meteo proibitive. Progettato per impieghi professionali, il design ergonomico e le generose dimensioni dei tasti ne consentono l’uso anche con i guanti di protezione. Il display LCD ad ampio angolo di lettura, garantisce la massima visibilità anche in condizioni precarie di illuminazione. Retroilluminazione regolabile in 3 livelli con contrasto regolabile in 4 modi diversi. Indicatore di trasmissione/ricezione a led ad alta luminosità per avere sempre sotto controllo lo stato operativo del ricetrasmettitore in qualsiasi condizione di tempo o illuminazione. Indicazione della carica della batteria e power save impostabile in due modi. Funzione di autodiagnosi all’accensione, antenna in gomma flessibile con connettore SMA, presa per microfono.

Përshkrim

Përputhet me kërkesat e standardit evropian MED (ETS 300 225 botimi i tretë.) Për të garantuar sigurinë maksimale në det. Në përputhje me GMDSS për varkat e shpëtimit (varkat e shpëtimit) vetëm nëse janë të pajisura me baterinë e litiumit 5550234. Në përputhje me konventën SOLAS, e cila kërkon që anijet që operojnë në portet ndërkombëtare të pajisen me pajisje GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System), ky transmetues përputhet plotësisht me të gjitha kërkesat e besueshmërisë dhe qëndrueshmërisë maksimale (ndërtim rezistent ndaj goditjeve) për t’u përdorur në anije mallrash, pasagjerë, anije peshkimi, anije argëtimi. JIS7 rezistente ndaj ujit për t’i bërë ballë zhytjes edhe në rast të rënies aksidentale në ujë. Falë sistemit inovativ të mbrojtjes së altoparlantëve, parandalohet hyrja e ujit në pajisje. Përkthim audio gjithmonë i përsosur edhe në kushte të vështira të motit. Projektuar për përdorim profesional, dizajni ergonomik dhe madhësia bujare e çelësave e lejojnë atë të përdoret edhe me doreza mbrojtëse. Ekrani LCD me kënd të gjerë leximi garanton shikueshmëri maksimale edhe në kushte të dobëta ndriçimi. Ndriçim i rregullueshëm në 3 nivele me kontrast të rregullueshëm në 4 mënyra të ndryshme. Treguesi i transmetimit/marrjes LED me shkëlqim të lartë për të mbajtur gjithmonë nën kontroll statusin e funksionimit të transmetuesit në çdo gjendje moti ose ndriçimi. Treguesi i ngarkimit të baterisë dhe kursimi i energjisë vendosen në dy mënyra. Funksioni vetëdiagnostikues në ndezje, antenë fleksibël gome me lidhës SMA, fole mikrofoni.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “VHF GMDSS IC-GM1600E”

Your email address will not be published. Required fields are marked *