LOWRANCE ECO/GPS HDS 12 LIVE

3,903.00 

Available on backorder

Description

 5605328

Descrizione

Schermo multi-touch Full HD SolarMAX ™ – Offre immagini ad alta risoluzione facilmente visualizzabili da più angolazioni. StructureScan® 3D – Consente di avere una visione della struttura e del profilo marino in una prospettiva tridimensionale. Le immagini 3D analizzano la strutturaz e il terreno subacqueo in modo da creare una visualizzazione ad alta risoluzione, a 180 gradi e tridimensionale del fondale sotto l’imbarcazione. Active Imaging™ – Insieme al nuovo Trasduttore CHIRP/SideScan/DownScan Active Imaging™ 3-in-1 si ottiene un livello di dettaglio e qualità dell’immagine leader nel settore. Ottime prestazioni con coperture mai raggiunte prima da altre tecnologie sonar imaging. Nuova visuale simultanea delle varie battute activeimaging. Rappresentazione 3D. FishReveal™ – Permette un livello di nitidezza delle marcature senza eguali. Semplice da utilizzare, l’impostazione a 800 kHz offre immagini cristalline ultra-dettagliate senza comprometterne la portata. Per una visione superiore ai 36 metri, Active Imaging può funzionare anche a 455 kHz fino a 60Mt. LiveSight™ Real-time sonar compatible – Con l’apposito trasduttore LiveSight montato a prua, la vista Livesight Foward consente di rilevare il più minimo movimento dei pesci e osservare la reazione dei pesci alla presenza dell’esca o come si relazionano a ciò che hanno in torno. Utilizzato insieme all’antenna Lowrance GPS Point-1, un innovativo indicatore, mostrerà direttamente sulla mappa la direzione verso cui è puntato il trasduttore , consentendo ai pescatori di allinearsi a un waypoint o di localizzare la struttura dove gettare l’esca. Montando il trasduttore verso il fondo e attivando la vista LiveSight Down otteniamo una visione in tempo reale sotto lo scafo, ideale per i pescatori di “vertical jigging”, “drop shot. LIVE SMARTPHONE INTEGRATION (solo sul HDS 12”) – Offre la possibilità di godere dei contenuti di intrattenimento presenti sul proprio smartphone, direttamente sul HDS, mentre il telefono cellulare è riposto in un luogo sicuro. I contenuti possono essere visualizzati a tutto schermo o su porzioni, tramite connessione HDMI e USB, offrendo la possibilità di riprodurre video in streaming, visualizzare le mappe di Google Maps e i dati di pesca. C-MAP Genesis Live – Un’esperienza cartografica incredibilmente intuitiva e in tempo reale. Gli utenti possono controllare trasparenza e densità dei contorni tracciati sullo schermo, fino a intervalli di 15cm, oltre a personalizzare i colori delle batimetriche e molto altro ancora. Le mappe possono essere salvate rapidamente e in tutta facilità su una scheda MicroSD per un utilizzo continuo. Autorouting e Easy Routing da molo a molo – Suggeriscono nuove posizioni di punti di rotta calcolati in base alle informazioni nella mappa e alle caratteristiche della barca. Per poter utilizzare questa funzione, è necessario immettere nel sistema il pescaggio, la larghezza e l’altezza della barca. Se non sono disponibili le informazioni verrà automaticamente visualizzata la finestra Impostazioni barca all’avvio della funzione. Necessaria la cartografia Navionics Platinum e un abbonamento a Navionics o la cartografia CMAP MAX-N+. (Non deve sostituire le normali procedure per navigare in sicurezza e non deve essere l’unica fonte di riferimento.) Dual-Channel CHIRP – Doppio canale Chirp, permette l’utilizzo di due trasduttori Chirp con differrenti Bande o installati in posizioni diverse. Wireless and Bluetooth® connectivity – Per collegamento ad Hotspot WI-FI e Cellulari compatibili. Il Bluetooth offre una maggiore Integrazione con Dispositivi Mobili Permettendo di visualizzare i messaggi e le chiamate ricevute sul vostro dispositivo. Radar and SonicHub®2 audio server – Si integra con i Radar Halo24 e Broadband. Gestisce l’intrattenimento a bordo tramite il SonicHub. Integrazione con motori – La visualizzazione dei dati motore Yamaha sui display con software 18.1 è stata implementata con la nuova versione 18.2 che permette il monitoraggio dei motori, compatibili, Mercury, Suzuki, Yamaha ed Evinrude collegati in Nmea2000. (In caso di strumento con versione software inferiore è necessario eseguire l’aggiornamento.)

 

Përshkrim

Ekran me shumë prekje SolarMAX™ Full HD – Ofron imazhe me rezolucion të lartë që janë të lehta për t’u parë nga këndvështrime të shumta. StructureScan® 3D – Ofron një pamje tre-dimensionale të strukturës dhe profilit detar. Imazhet 3D analizojnë strukturën dhe terrenin nënujor për të krijuar një pamje tredimensionale me rezolucion të lartë, 180 gradë, të shtratit të detit nën varkë. Active Imaging™ – Së bashku me transduktorin e ri CHIRP / SideScan / DownScan Active Imaging™ 3-në-1, ju merrni një nivel lider në industrinë e detajeve dhe cilësisë së imazhit. Performancë e shkëlqyer me mbulim që nuk është arritur kurrë më parë nga teknologjitë e tjera të imazherisë sonar. Pamje e re e njëkohshme e rrahjeve të ndryshme të imazhit aktiv. përfaqësim 3D. FishReveal ™ – Lejon një nivel të pashoq të mprehtësisë së shenjave. I thjeshtë për t’u përdorur, cilësimi 800 kHz jep imazhe ultra të detajuara të pastra kristal pa kompromentuar diapazonin. Për një vizion prej më shumë se 36 metra, Imazhi aktiv mund të funksionojë gjithashtu në 455 kHz deri në 60 Mt. LiveSight™ i pajtueshëm me sonar në kohë reale – Me transduktorin e dedikuar LiveSight të montuar në hark, pamja Livesight Foward ju lejon të zbuloni lëvizjen më të vogël të peshkut dhe të vëzhgoni reagimin e peshkut ndaj pranisë së karremit ose se si ato lidhen me çfarë kanë mjedis. I përdorur së bashku me antenën Lowrance GPS Point-1, një tregues inovativ, ai do të tregojë drejtimin që dhënësi po tregon drejtpërdrejt në hartë, duke i lejuar peshkatarët të rreshtohen me një pikë rruge ose të lokalizojnë strukturën ku duhet të hedhin karremin. Duke montuar transduktorin drejt fundit dhe duke aktivizuar pamjen LiveSight Down, ne marrim një pamje në kohë reale nën byk, ideale për peshkatarët “vertical jigging”, “drop shot”. INTEGRIMI LIVE SMARTPHONE (vetëm në HDS 12”) – Ofron mundësinë për të shijuar përmbajtjet argëtuese të pranishme në smartfonin tuaj, direkt në HDS, ndërsa telefoni celular ruhet në një vend të sigurt. Përmbajtja mund të shikohet në ekran të plotë ose në pjesë, nëpërmjet lidhjes HDMI dhe USB, duke ofruar mundësinë e luajtjes së videove në transmetim, shikimit të Google Maps dhe të dhënave të peshkimit. C-MAP Genesis Live – Një përvojë jashtëzakonisht intuitive dhe hartografike në kohë reale. Përdoruesit mund të kontrollojnë transparencën dhe dendësinë e kontureve të vizatuara në ekran, intervalet deri në 15 cm, si dhe të personalizojnë ngjyrat bathimetrike dhe shumë më tepër. Hartat mund të ruhen shpejt dhe lehtë në një kartë MicroSD për përdorim të vazhdueshëm. Drejtim automatik nga dok-to-dock dhe itinerar i lehtë – Sugjeroni vendndodhje të reja të pikave të itinerarit të llogaritura bazuar në informacionin e hartës dhe karakteristikat e anijeve. Për të përdorur këtë funksion, drafti, gjerësia dhe lartësia e varkës duhet të futen në sistem. Nëse informacioni nuk është i disponueshëm, dritarja e cilësimeve të varkës do të shfaqet automatikisht kur të fillojë funksioni. Kërkohet hartografia e Navionics Platinum dhe abonimi Navionics ose hartografia CMAP MAX-N +. (Nuk duhet të zëvendësojë procedurat normale për navigimin e sigurt dhe nuk duhet të jetë burimi i vetëm i referencës.) CHIRP me dy kanale – Kanali i dyfishtë Chirp, lejon përdorimin e dy dhënësve Chirp me breza të ndryshëm ose të instaluar në pozicione të ndryshme. Lidhja me valë dhe Bluetooth® – Për lidhje me pikat e nxehta WI-FI dhe telefonat celularë të pajtueshëm. Bluetooth ofron një integrim më të madh me pajisjet celulare Duke ju lejuar të shikoni mesazhet dhe thirrjet e marra në pajisjen tuaj. Serveri audio i Radarit dhe SonicHub®2 – Integrohet me Halo24 dhe Radarin me brez të gjerë. Menaxhon argëtimin në bord përmes SonicHub. Integrimi me motorët – Shfaqja e të dhënave të motorit Yamaha në ekranet me softuerin 18.1 është implementuar me versionin e ri 18.2 i cili lejon monitorimin e motorëve të pajtueshëm, Mercury, Suzuki, Yamaha dhe Evinrude të lidhur në Nmea2000. (Në rastin e një instrumenti me një version më të ulët të softuerit, është e nevojshme të përditësohet.)

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “LOWRANCE ECO/GPS HDS 12 LIVE”

Your email address will not be published. Required fields are marked *