EPIRB3 CAT2 MANUAL

1,012.60 

Available on backorder

Description

Art. 5608507

Ocean Signal’s EPIRB3 is a 406MHz global distress beacon equipped with a hand release bracket. The EPIRB3 comes with a host of features in a modern, compact design, including AIS technology that provides local rescuers with accurate and reliable information on the location of the person in distress, thus speeding up rescue efforts. In addition, the Return Link Service (RLS) provides EPIRB activators with confirmation that their distress message has been received. The Near Field Communication (NFC) function allows a smartphone application to be used to monitor the EPIRB’s battery and other functions to ensure its proper functioning.
Compliant with IMO RESOLUTION MSC.471(101) and GMDSS

SPECIFICATIONS
406 MHz transmitter
Transmission: Power (EIRP): 12W
Frequency: 406.031 MHz ±1KHz
Modulation: Phase ±1.1 radians (16K0G1D)
Encoding: Two-phase L
Speed: 400 bps
AIS transmitter
Transmitter power (EIRP): 1Watt±3dB
Frequency: 161.975/162.025MHz ±500Hz
Transmission speed: 9600baud
Synchronisation: UTC
Messages: message 1 (position), message 14 (status)
Repeat interval: 8 messages/minute – Message 14 sent twice every 4 minutes
121.5 MHz transmitter
Transmit power (PERP): 50mW±3dB
Frequency: 121.5 MHz
Modulation cycle: >35
Modulation factor: 0.85 to 1.00
Frequency stability: ±50ppm
Duty cycle: >98%.
Visible strobe and night vision lights
Light type: high intensity LED and infrared (IR)
Light colour: white and IR
Average visible intensity: >1 candela
Average night vision intensity: 15mW/sr
Flash frequency: 24 per minute (nom.)
Battery type
Type: lithium iron disulphide (LiFeS2)
Operating time: >48 hours at -20°C
GNSS receiver
Satellite channels: 72 acquisition channels
Sensitivity: -167dBm
Cold start/recovery: -148dBm / -160dBm
GNSS antenna: Microstrip Patch

Art. 5608507

EPIRB3 i Ocean Signal është një fener global i shqetësimit 406 MHz i pajisur me një kllapë lëshimi dore. EPIRB3 vjen me një sërë veçorish në një dizajn modern e kompakt, duke përfshirë teknologjinë AIS që u siguron shpëtuesve vendas informacion të saktë dhe të besueshëm për vendndodhjen e personit në fatkeqësi, duke përshpejtuar kështu përpjekjet e shpëtimit. Përveç kësaj, Shërbimi i Lidhjes së Kthimit (RLS) u siguron aktivizuesve EPIRB konfirmimin se mesazhi i tyre i shqetësimit është marrë. Funksioni Near Field Communication (NFC) lejon që një aplikacion smartphone të përdoret për të monitoruar baterinë e EPIRB dhe funksione të tjera për të siguruar funksionimin e duhur të saj.
Në përputhje me IMO RESOLUTION MSC.471(101) dhe GMDSS

SPECIFIKIMET
Transmetues 406 MHz
Transmetimi: Fuqia (EIRP): 12W
Frekuenca: 406.031 MHz ±1KHz
Modulimi: Faza ±1.1 radian (16K0G1D)
Kodimi: L dyfazor
Shpejtësia: 400 bps
Transmetues AIS
Fuqia e transmetuesit (EIRP): 1Watt±3dB
Frekuenca: 161.975/162.025MHz ±500Hz
Shpejtësia e transmetimit: 9600baud
Sinkronizimi: UTC
Mesazhet: mesazhi 1 (pozicioni), mesazhi 14 (statusi)
Intervali i përsëritjes: 8 mesazhe/minutë – Mesazhi 14 dërgohet dy herë çdo 4 minuta
Transmetues 121,5 MHz
Fuqia transmetuese (PERP): 50mW±3dB
Frekuenca: 121.5 MHz
Cikli i modulimit: >35
Faktori i modulimit: 0.85 deri në 1.00
Stabiliteti i frekuencës: ±50 ppm
Cikli i punës: >98%.
Strobe të dukshme dhe dritat e shikimit të natës
Lloji i dritës: LED me intensitet të lartë dhe infra të kuqe (IR)
Ngjyra e dritës: e bardhë dhe IR
Intensiteti mesatar i dukshëm: >1 candela
Intensiteti mesatar i shikimit gjatë natës: 15 mW/sr
Frekuenca e ndezjes: 24 në minutë (nom.)
Lloji i Baterisë
Lloji: disulfidi i hekurit litium (LiFeS2)
Koha e funksionimit: >48 orë në -20°C
Marrës GNSS
Kanale satelitore: 72 kanale përvetësimi
Ndjeshmëria: -167dBm
Fillimi/rikuperimi i ftohtë: -148dBm / -160dBm
Antena GNSS: Microstrip Patch

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “EPIRB3 CAT2 MANUAL”

Your email address will not be published. Required fields are marked *