Prezantimi Shqip = CREW Shop, është dyqan online, i hapur fizikisht në Tiranë dhe në qytetin bregdetar Durrës, për shitjen e produkteve dhe pajisjeve të nautikës, për të gjithë zotëruesit e mjeteve detare të kënaqësisë, jahteve gomoneve, barkave me vela dhe të shërbimit portual.

Nëpërmjet kësaj faqe web ju do të keni mundësi të bëni porosi online për çdo produkt të reklamuar mbi nautikën detare dhe ne do të angazhohemi për ta dorëzuar ne kohë atë në adresën tuaj.

Nëpërmjet produkteve të nautikës të certifikuara që trajtohen nga Crew Shop, si përfaqësues ekskluziv i Forniture Nautiche Italiane dhe Marine Business, Jobe Water Sports, i veshjeve Helly Hansen dhe MUSTO, mirëmbajtja dhe pajisja e mjeteve tuaja lundruese do jetë e garantuar.

Lista e detajuar e produkteve detare do ju japë mundësi të përmbushni në kohë çdo kërkesë tuajën, rreth pajisjeve që ju nevojiten për barkën tuaj.

Presentazione in Italiano – CREW Shop, è un negozio online aperto fisicamente anche nella cita di Tirana e Durazzo Albania, per la vendita di prodotti e attrezzature nautiche, per tutti i proprietari di imbarcazioni da diporto motore e a vela, e di servizio portuale.

Attraverso questo sito web potrai ordinare online qualsiasi prodotto pubblicizzato sulla nautica e noi ci impegneremo a consegnarlo in tempo al tuo indirizzo.

Attraverso i nostri prodotti nautici certificati gestiti da Crew Shop, in qualità di rappresentante esclusivo di Forniture Nautiche Italiane e Marine Business, Sport Nautici JOBE, Abbigliamento Helly Hansen MUSTO, sarà garantita la manutenzione ed il equipaggiamento della vostra barca.

L’elenco dettagliato dei prodotti marini ti darà la possibilità di soddisfare in tempo qualsiasi tua esigenza, circa l’attrezzatura necessaria per la tua barca.

Introduction in English: CREW Shop, is an online shop physically open also in the city of Tirana and Durres Albania, for the sale of nautical products and yacht’s equipment, for all owners of motor and sailing pleasure boats, and port services provider.

Through this website you can order any product advertised on boating online and we will endeavor to deliver it to your address on time.

Through our certified nautical products managed by Crew Shop, as the exclusive representative of Italian Nautical Supplies and Marine Business, JOBE Nautical Sports, Helly Hansen Clothing MUSTO, the maintenance and equipment of your boat will be guaranteed.

The detailed list of marine products will give you the opportunity to meet all your needs in time, regarding the necessary equipment of your boat.